Política de privacitat

CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP NIF: B17783218 Ctra. Barcelona 67, entresòl 17002 Girona Email: consultes@centregidona.cat
Finalitat del tractament Gestionar els nostres serveis mèdics d’avaluació, diagnòstic, tractament i control de patologies i intervencions en els camps de la ginecologia i l’obstetrícia.
Legitimació Consentiment obtingut de l’interessat quan ens sol·licita informació. Execució del contracte de serveis mèdics per a la prestació sanitària.
Dades que tractem Dades identificatives i de contacte de pacients o dels seus representants. Dades relatives a la salut integrades en la Història Clínica del pacient. Dades transaccionals (pagaments)
Destinataris Únicament es comunicaran les dades quan sigui estrictament necessari per a la prestació del servei i per complir amb obligacions legals. Els destinataris de les dades poden ser les companyies asseguradores d’assistència sanitària, amb les que el pacient tingui contractada la prestació dels serveis sol·licitats, a l’objecte de gestionar, validar, verificar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats; a proveïdors de material sanitari; laboratoris de diagnosi; entitats bancàries per al cobrament de serveis i/o l’administració pública quan sigui exigible legalment.
Termini de conservació de les dades Les dades només es conservaran durant el temps estrictament necessari per a prestar-li els serveis sanitaris, atenent a criteris mèdics i legals. En tot cas, els documents que integren la història clínica es conservaran quinze anys comptats des de la data d’alta de cada procés assistencial, de conformitat amb la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP

NIF: B17783218

Adreça: Ctra. Barcelona 67, entresòl 17002 Girona

Tel.: 972208700

Email: consultes@centregidona.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis mèdics en ginecologia i obstetrícia.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades només es conservaran durant el temps estrictament necessari per a prestar-li els serveis sanitaris, atenent a criteris mèdics i legals. En tot cas, els documents que integren la història clínica es conservaran quinze anys comptats des de la data d’alta de cada procés assistencial, de conformitat amb la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del codi de Codi Comerç, i a efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar les dades que ens envia mitjançant aquesta web o pels canals de comunicació que tenim habilitats es basa en el seu consentiment. Per fer consultes s’ha de ser major de 18 anys.

Pel que fa la prestació dels nostres serveis, la legitimació es basa en la necessitat de tenir les dades per a l’execució del contracte de serveis mèdics.

Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació ve donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament es comunicaran les dades quan sigui estrictament necessari per a la prestació del servei sanitari i per complir amb obligacions legals. Els destinataris de les dades poden ser les companyies asseguradores d’assistència sanitària, amb les que el pacient tingui contractada la prestació dels serveis sol·licitats, a l’objecte de gestionar, validar, verificar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats; a proveïdors de material sanitari; laboratoris de diagnosi; entitats bancàries per al cobrament de serveis i/o l’administració pública quan sigui exigible legalment.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Dades de salut
 • Imatge

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies tècniques durant la navegació a la nostra web.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

ESP

Política de privacidad

Versión: 18/01/2020

CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP, se compromete a proteger la privacidad de los usuarios que accedan a esta web y/o cualquiera de sus servicios. La utilización de la web y/o de cualquiera de los servicios ofrecidos por CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP, implica la aceptación por el usuario de las disposiciones contenidas en la presente Política de Privacidad y que sus datos personales sean tratados según se estipula en ella. Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que pueda haber enlaces de nuestra web a otras webs o redes sociales, esta Política de Privacidad no se aplica a las webs de otras compañías u organizaciones a las que la web esté redirigida. CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP, no controla el contenido de las webs de terceros, ni acepta cualquier responsabilidad por el contenido o las políticas de privacidad de estas webs.

Información básica sobre el tratamiento de datos Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018

Responsable del tratamiento CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP NIF: B17783218 Ctra. Barcelona 67, entresòl, 17002 Girona Email: consultes@centregidona.cat
Finalidad del tratamiento Gestionar nuestros servicios médicos de evaluación, diagnóstico, tratamiento y control de patologías e intervenciones en los campos de la ginecología y la obstetricia.
Legitimación Consentimiento obtenido del interesado cuando nos solicita información. Ejecución del contrato de servicios médicos para la prestación sanitaria.
Datos que tratamos Datos identificativos y de contacto de pacientes o de sus representantes. Datos relativos a la salud integrados en la Historia Clínica del paciente. Datos transaccionales (pagos)
Destinatarios Únicamente se comunicarán los datos cuando sea estrictamente necesario para la prestación del servicio y para cumplir con obligaciones legales. Los destinatarios de los datos pueden ser las compañías aseguradoras de asistencia sanitaria, con las que el paciente tenga contratada la prestación de los servicios solicitados, al objeto de gestionar, validar, verificar y controlar el pago de los servicios asistenciales prestados; a proveedores de material sanitario; laboratorios de diagnóstico; entidades bancarias para el cobro de servicios y/o la administración pública cuando sea exigible legalmente.
Plazo de conservación de los datos Los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para prestarle los servicios sanitarios, atendiendo a criterios médicos y legales. En todo caso, los documentos que integran la historia clínica se conservarán quince años contados desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, de conformidad con la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica.
Derechos de las personas Los interesados tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, enviando su solicitud a nuestra dirección.
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada a continuación en las “Preguntas sobre privacidad”.

Preguntas sobre privacidad

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le ofrecemos la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos personales:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP

NIF: B17783218

Dirección: Ctra. Barcelona 67, entresòl, 17002 Girona

Tel.: 972208700

Email: consultes@centregidona.cat

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

 • Tratamos la información que se nos facilita para gestionar nuestros servicios médicos en ginecología y obstetricia.
 • En el caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra página web, los trataremos para gestionar su consulta.
 • Si nos da su consentimiento también podremos tratar sus datos para enviarle información sobre nuestras actividades, productos o servicios.
 • Al acceder a nuestras instalaciones su imagen puede ser registrada mediante cámaras de videovigilancia con fines de control de seguridad.
 • Si nos envía un currículum, trataremos los datos con el fin de gestionar la base de CV ‘s para la selección de personal.

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 • Los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para prestarle los servicios sanitarios, atendiendo a criterios médicos y legales. En todo caso, los documentos que integran la historia clínica se conservarán quince años contados desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, de conformidad con la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica. En el caso documentación contable y fiscal a efectos mercantiles serán 6 años, de conformidad con el Art. 30 del código de Código Comercio, y a efectos fiscales serán 4 años, de acuerdo con los artículos 66 a 70 de la Ley General Tributaria.
 • Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia se conservarán durante un mes.
 • En el caso de los currículums los datos se conservarán durante un año.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

 • La legitimación para tratar los datos que nos envía mediante esta web o por los canales de comunicación que tenemos habilitados se basa en su consentimiento. Para hacer consultas se ha de ser mayor de 18 años.
 • En cuanto la prestación de nuestros servicios, la legitimación se basa en la necesidad de tener los datos para la ejecución del contrato de servicios médicos.
 • En cuanto a la captación de imágenes por el sistema de videovigilancia, la legitimación viene dada por el interés legítimo de preservar la seguridad de las personas y bienes.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Únicamente se comunicarán los datos cuando sea estrictamente necesario para la prestación del servicio sanitario y para cumplir con obligaciones legales. Los destinatarios de los datos pueden ser las compañías aseguradoras de asistencia sanitaria, con las que el paciente tenga contratada la prestación de los servicios solicitados, al objeto de gestionar, validar, verificar y controlar el pago de los servicios asistenciales prestados; a proveedores de material sanitario; laboratorios de diagnóstico; entidades bancarias para el cobro de servicios y/o la administración pública cuando sea exigible legalmente.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 • Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando o no sus datos personales.
 • Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las que se recogieron.
 • En determinadas circunstancias los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • También, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 • Los interesados también tienen derecho a la portabilidad de sus datos.
 • Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
 • Finalmente, los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente.

 ¿Cómo puede ejercer sus derechos?

Enviando un escrito adjuntando una copia de un documento que lo identifique, a nuestra dirección física o la electrónica.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado. El interesado garantiza que los datos personales facilitados son ciertos y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de estos. Los datos que estén marcados con un asterisco serán obligatorios para poder darle el servicio solicitado.

¿Qué datos tratamos?

Las categorías de datos que podemos tratar en la prestación de nuestros servicios son:

 • Datos de carácter identificativo
 • Direcciones postales o electrónicas
 • Datos de salud
 • Imagen

Los datos son limitados, dado que únicamente tratamos los datos necesarios para la prestación de nuestros servicios y la gestión de nuestra actividad.

¿Usamos cookies?

Utilizamos cookies técnicas durante la navegación en nuestra web.

El usuario puede configurar su navegador para ser avisado de la utilización de cookies y para evitar su uso. Por favor, visite nuestra política de cookies.

 ¿Qué medidas de seguridad aplicamos?

Aplicamos las medidas de seguridad establecidas en el artículo 32 del RGPD, por tanto, hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento de datos que realizamos, con mecanismos que nos permiten garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento.

Algunas de estas medidas son:

 • Información de las políticas de tratamiento de datos al personal.
 • Realización de copias de seguridad periódicas.
 • Control de acceso a los datos.
 • Procesos de verificación, evaluación y valoración regulares.
Contacta'ns per Whatsapp