Avís Legal

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:

Identitat: CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP

NIF: B17783218

Adreça: Ctra. Barcelona 67, entresòl 17002 Girona

Tel.: 972208700

Email: consultes@centregidona.cat

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Inscripció 1ª Volum 2055, Foli 74, Secció 8, Fulla GI 34129

Condicions d’ús

 L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de Centre Ginecològic Gidona.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Centre Ginecològic Gidona actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a Centre Ginecològic Gidona.

Centre Ginecològic Gidona no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

Centre Ginecològic Gidona es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Limitació de responsabilitat

Centre Ginecològic Gidona exclou de tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basant-se en la informació que conté aquesta web, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràfics de centregidona.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

ESP

AVISO LEGAL

Información de conformidad con el artículo 10 de la LSSI

La titular de esta web es:

Identidad: CENTRE GINECOLÒGIC GIDONA, SLP

NIF: B17783218

Dirección: Ctra. Barcelona 67, entresòl 17002 Girona

Tel.: 972208700

Email: consultes@centregidona.cat

Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, Inscripción 1ª Tomo 2055, Folio 74, Sección 8, Hoja GI 34129

Condiciones de uso

 El uso de esta web implica la aceptación plena de los términos y condiciones del presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado español. Toda persona usuaria de la web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la que se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respeto de estas cláusulas con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

Propiedad intelectual e industrial

La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonidos, marcas, logotipos u otros elementos, así como subestructura, diseño, combinaciones de colores o forma de presentación de los materiales, están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual que el usuario de este sitio web debe respetar. No es lícita su transformación o alteración, comunicación pública o cualquier otra forma de explotación por cualquier procedimiento sin la autorización expresa de Centre Ginecològic Gidona.

Responsabilidad sobre los contenidos

Aunque Centre Ginecològic Gidona actúa con la máxima diligencia posible, puede darse el caso de que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el usuario del sitio web lo consulte. Por ello, las informaciones que se presentan en esta web tienen una función orientativa y no obligan a Centre Ginecològic Gidona.

Centre Ginecològic Gidona no será responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en su web.

Centre Ginecològic Gidona se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, modificaciones o actualizaciones de la información y de cualquiera de los elementos que integren el diseño y configuración de la página web.

Limitación de responsabilidad

Centre Ginecològic Gidona excluye de toda responsabilidad por las decisiones que el Usuario pueda tomar basándose en la información que contiene esta web, así como por los posibles errores tipográficos que puedan tener los documentos y gráficos de centregidona.cat. La información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o actualización de los Contenidos.

Ley aplicable y jurisdicción:

El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos y condiciones de la presente política legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre ella. El usuario, por virtud de su aceptación renuncia expresamente a cualquier fuero que por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

Contacta'ns per Whatsapp